VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

INTERNETOVÉ STRÁNKY DOBBLE

Tyto všeobecné podmínky používání je třeba pečlivě přečíst v celém jejich rozsahu (poslední aktualizace 21/11/2022).

1. SOUHLAS S PODMÍNKAMI

Těmito všeobecnými podmínkami používání (dále jen „podmínky“) se řídí práva, povinnosti a omezení týkající se používání webových stránek Dobble, které jsou pro uživatele přístupné z adresy url (dále jen „webové stránky“).

Webové stránky zveřejňuje ASMODEE GROUP pod svojí obchodní značkou „Dobble“.

Používání jejich obsahu (jak je definován níže) je možné pod podmínkou souhlasu s těmito podmínkami, což automaticky platí pro jakékoli používání těchto webových stránek.

POKUD S NÍŽE UVEDENÝMI PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ NESOUHLASÍTE, TYTO WEBOVÉ STRÁNKY PROSÍM NEPOUŽÍVEJTE.

Používáním obsahu nebo jeho části souhlasíte s tím, že se budete těmito podmínkami bezvýhradně řídit.

Obsahem se rozumí zejména (i) jakákoli práva duševního vlastnictví (mimo jiné včetně ochranných známek, vzorů a modelů, názvů domén, log, autorských práv vztahujících se k zobrazeným výrobkům), (ii) jakýkoli text, grafika, video, vizuální nebo zvukový prvek na webových stránkách.

Na základě článku 7 níže si ASMODEE GROUP vyhrazuje právo kdykoli tyto podmínky upravit, buď přidáním, nebo odstraněním některého ustanovení.

Vzhledem k tomu, že se tyto podmínky mohou měnit, platí ty podmínky, které jsou účinné a dostupné v okamžiku, kdy vstoupíte na webové stránky.

2. PODMÍNKY PŘÍSTUPU K INTERNETU

Webové stránky jsou přístupné všem.

Webové stránky jsou přístupné z počítače připojeného k telekomunikační síti v souladu s komunikačními protokoly používanými na internetové síti.

Uživatelé jsou informováni, že webové stránky jsou optimalizovány pro prohlížení z chytrých telefonů
a tabletů. Uživatelé musí mít vlastní kompatibilní prostředky telekomunikačního a internetového připojení.

Uživatelé jsou také informováni, že jsou výhradně odpovědni za náklady na přístup a procházení webových stránek.

3. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Veškerý obsah a všechna práva duševního vlastnictví spojená s jeho koncepcí, výběrem těchto součástí, jeho prezentací a uspořádáním jsou vlastnictvím Asmodee Group nebo jejích nástupců.

Podobně i ochranné známky (včetně ochranné známky „Dobble“), názvy domén, zkratky, loga, vzory atd. vyskytující se na webových stránkách jsou výhradním vlastnictvím Asmodee Group nebo jejích partnerů, kteří ji udělili licenci k užívání pro tyto webové stránky.

Veškerý obsah je chráněn autorskými právy, právními předpisy týkajícími se databází, vzorů a modelů, ochrannými známkami a obecněji mezinárodními úmluvami a dalšími zákony na ochranu souvisejícího duševního vlastnictví a výlučných práv. Jakákoli reprodukce a znázornění těchto součástí nebo celého obsahu nebo jeho části jakýmkoli způsobem a v jakémkoli ohledu je zakázáno bez předchozího povolení ze strany Asmodee Group a v příslušných případech ze strany poskytovatelů licencí a držitelů práv.

Uživatel potvrzuje, že je oprávněn používat tyto součásti a informace uvedené na webových stránkách
v rozsahu výslovně povoleném ze strany Asmodee Group. Dále potvrzuje a souhlasí s tím, že žádná
z těchto podmínek nemá za následek převod vlastnictví jakékoli ochranné známky, obchodního jména nebo jiného vlastnického práva k jakékoli části obsahu. Zavazuje se, že nebude činit nic, co by bylo v rozporu
s tímto ustanovením nebo by mohlo v tomto ohledu jakýmkoli způsobem poškodit Asmodee Group, její nástupce nebo postupníky.

 

4. REKLAMA A PROPAGACE VÝROBKŮ

ASMODEE GROUP může podle svého výhradního uvážení zvýraznit určité výrobky na webových stránkách vložením propagačních odkazů, reklamních bannerů, oken nebo vyskakovacích oken při otevření webové stránky. Strany souhlasí s tím, že ASMODEE GROUP může provádět cross-marketingové operace s jakýmkoli partnerem dle svého výběru.

 

5. ODPOVĚDNOST, ZÁRUKY A ŠKODY

Přestože se ASMODEE GROUP snaží všemi prostředky zajistit trvalou dostupnost serverů, může být přístup k webovým stránkám bez předchozího varování dočasně přerušen z důvodu technických potíží nebo údržby.

Navigace na webových stránkách je na vlastní riziko uživatele. ASMODEE GROUP není odpovědná za udržování webových stránek v aktuálním stavu.

ASMODEE GROUP nezaručuje, že webové stránky neobsahují žádné viry nebo jiné nebezpečné komponenty. Je odpovědností uživatele přijmout veškerá vhodná opatření k ochraně svých vlastních dat nebo softwaru před kontaminací viry šířícími se po internetu.

Uživatel souhlasí s tím, že ASMODEE GROUP a její poskytovatelé služeb nenesou za žádných okolností odpovědnost za náhodné, hmotné či nehmotné, přímé či nepřímé škody, které mohou vzniknout v důsledku přístupu na webové stránky nebo jejich používání, včetně nedostupnosti, ztráty dat, zhoršení, zničení nebo virů, které mohou ovlivnit počítačové vybavení uživatele nebo přítomnost virů na jeho webových stránkách.

Kromě toho je veškerý materiál stažený nebo získaný jakýmkoli způsobem během používání webových stránek výhradním rizikem uživatele. ASMODEE GROUP není odpovědná za jakékoli poškození nebo ztrátu dat, kterou utrpěl uživatel.

 

6. HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

Webové stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy na jiné webové stránky, které nepatří do ASMODEE GROUP. ASMODEE GROUP nemá pod kontrolou obsah, zvláštní podmínky nabídek třetích osob, všeobecné prodejní podmínky, zásady ochrany osobních údajů ani obvyklé postupy webových stránek třetích osob, a proto v tomto ohledu odmítá veškerou odpovědnost.

 

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že ASMODEE GROUP nenese odpovědnost za dostupnost těchto externích stránek a zdrojů a nenese odpovědnost za žádnou reklamu, produkty ani jiné odkazy nebo údaje, které se případně objeví na takových externích stránkách nebo zdrojích, resp. jsou případně dostupné prostřednictvím těchto externích stránek nebo zdrojů.

 

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že ASMODEE GROUP nenese odpovědnost za žádné ztráty nebo škody, které vám případně vzniknou v důsledku existence takových externích stránek nebo zdrojů nebo v důsledku toho, že se případně spolehnete na úplnost, správnost a existenci jakékoli reklamy, výrobku nebo jiných údajů, které se případně objeví na těchto externích stránkách nebo zdrojích nebo které jsou případně přístupné prostřednictvím těchto externích stránek nebo zdrojů.

 

Pokud se domníváte, že odkaz obsahuje nezákonný nebo nevhodný obsah, měli byste nás informovat prostřednictvím kontaktního formuláře.

 

7. AKTUALIZACE SLUŽEB A ZMĚNA PODMÍNEK

ASMODEE GROUP si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky používání webových stránek (zejména změnou podmínek přístupu na webové stránky nebo přidáním prostoru pro spolupráci) bez předchozího upozornění nebo informování uživatele.

 

8. OSOBNÍ ÚDAJE

ASMODEE GROUP klade velký důraz na respektování vašeho soukromí.

 

Údaje, které ASMODEE GROUP shromažďuje prostřednictvím kontaktního formuláře, jsou nezbytné pro zpracování vaší žádosti. Jsou předány na oddělení ASMODEE GROUP, které je pověřeno zpracováním vaší žádosti.

 

Tyto údaje uchovává ASMODEE GROUP po omezenou dobu nezbytnou k vyřízení vaší žádosti.

 

Kromě toho máte k dispozici volné pole. Jedná se o prostor, kde můžete svobodně doplnit informace týkající se vaší žádosti. Souhlasem se zásadami ochrany osobních údajů a s těmito podmínkami se zavazujete, že budete psát pouze vhodné a umírněné komentáře, které nebude možné vykládat tak, že by byly urážlivé nebo hanlivé nebo v rozporu s jakýmikoli právními předpisy. Vyhrazujeme si právo posoudit užitečnost těchto komentářů a odstranit je, aniž bychom na tuto skutečnost uživatele předem upozornili, pokud dospějeme k závěru, že o takových komentářích nepotřebujeme vědět.

 

V souladu s ustanoveními evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) č. 2016/679 mají všichni uživatelé právo na přístup, právo na opravu nebo výmaz informací, které se ho týkají, a mohou kdykoli z oprávněných důvodů vznést námitku proti zpracování údajů, které se ho týkají, zasláním písemné žádosti určené pro ASMODEE GROUP na adresu: 18 rue Jacqueline Auriol, Quartier Villaroy – 78280 Guyancourt, FRANCIE, nebo e-mailem na adresu: donneespersonnelles-group@asmodee.com.

 

Více informací naleznete v zásadách ochrany osobních údajů.

9. RŮZNÉ

Nadpisy a záhlaví.

Výhradním účelem nadpisů ustanovení v těchto podmínkách je usnadnit jejich čtení a porozumění.
V žádném případě to neumožňuje předjímat obsah a možnou interpretaci těchto ustanovení.

Právo a soudní pravomoc.

Tyto podmínky se řídí francouzským právem (bez použití jeho pravidel týkajících se kolizí právních norem) a každý uživatel výslovně uznává výlučnou soudní pravomoc francouzských soudů ohledně jakékoli stížnosti nebo sporu s ASMODEE GROUP nebo jakýmkoli způsobem spojeným s používáním těchto webových stránek. Každý uživatel rovněž přijímá výkon územní soudní pravomoci u francouzských soudů v souvislosti s jakýmkoli sporem tohoto druhu.

Vyšší moc

S výhradou platných právních ustanovení není ASMODEE GROUP odpovědná v případě nepředvídaných okolností nebo vyšší vůle tak, jak stanoví judikatura a francouzský občanský zákoník.

Kontakt

Pokud máte nějaké dotazy ohledně těchto podmínek, obraťte se prosím na ASMODEE GROUP na tuto adresu: 18 rue Jacqueline Auriol, Quartier Villaroy – 78280 Guyancourt, FRANCIE

TYTO PODMÍNKY PLATÍ POUZE V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM.

JAKÉKOLI POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK PŘEDSTAVUJE BEZPODMÍNEČNÝ SOUHLAS
S TĚMITO PODMÍNKAMI.