Privacyverklaring voor klanten (B2C)

Uw privacy is belangrijk voor Asmodee. In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u de producten of diensten van Asmodee gebruikt.

Deze privacyverklaring definieert onze benadering van de verwerking van uw persoonsgegevens die wij van u verzamelen of die derden ons rechtmatig communiceren, alsook de doeleinden van deze verwerking. In deze verklaring worden ook uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens beschreven.

Wij kunnen genoodzaakt zijn persoonsgegevens van u te verzamelen in het kader van onze activiteiten, inclusief wanneer u onze applicaties en websites gebruikt, wanneer u deelneemt aan wedstrijden of toernooien of wanneer u contact met ons opneemt of ons om informatie vraagt.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

2. Minimumleeftijd

3. Welke persoonsgegevens verzamelen we van u?

4. Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

5. Met wie delen we uw persoonsgegevens?

6. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

7. Beveiliging van uw persoonsgegevens

8. Wat zijn uw rechten?

9. Contact en klachten

10. Bijwerking van de Privacyverklaring


1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Asmodee Groep, met maatschappelijke zetel te 18 rue Jacqueline Auriol – 78280 Guyancourt (Frankrijk), ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 399 899 806 (‘Asmodee’ of ‘wij/we’) is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

2. Minimumleeftijd

Wij hechten zeer veel waarde aan de bescherming van de veiligheid en privacy van kinderen. Wij verzamelen of gebruiken niet bewust persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar zonder toestemming van zowel het kind als degene met de ouderlijke verantwoordelijkheid. Daarom verklaart u dat u ten minste 16 jaar oud bent als u uw persoonsgegevens verstrekt in verband met onze producten of diensten. Als u niet ten minste 16 jaar oud bent, dient u toestemming te vragen van uw ouder of voogd om ons uw persoonsgegevens te verstrekken.  In dat geval verzoeken wij u contact met ons op te nemen via de hierna onder 9 vermelde contactgegevens.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen gegevens over u, waaronder:

 • Identificatiegegevens zoals uw voor- en achternaam en uw geboortedatum,
 • Gegevens die betrekking hebben op uw persoonlijke leven, zoals uw persoonlijke e-mail- of postadres,
 • Uw inloggegevens wanneer u onze applicaties en websites bezoekt,
 • Uw persoonlijke gewoonten met betrekking tot het gebruik van onze spellen,
 • Uw dieetvoorkeuren in het kader van toernooien waarbij wij maaltijden verzorgen,
 • Alle overige informatie met betrekking tot de levering van onze diensten en om te reageren op uw verzoeken.

4. Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden. Telkens wanneer we uw persoonsgegevens verwerken, doen we dit op basis van een wettelijke ‘rechtvaardiging’ (of rechtsgrondslag) voor de verwerking, die we in de onderstaande tabel hebben geïdentificeerd.

Doeleinden Rechtsgrondslag
1 Om te reageren op uw vragen over bepaalde producten en diensten. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de tussen u en Asmodee gesloten overeenkomst.
2 Om uw persoonlijke Asmodee-account te beheren. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de tussen u en Asmodee gesloten overeenkomst.
3 Voor het beheren van promotionele aanbiedingen, wedstrijden of andere promotionele evenementen, zoals toernooien, en om de winnaars te informeren. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de tussen u en Asmodee gesloten overeenkomst.
4 Om uw vragen en klachten te beantwoorden. Wij zijn van mening dat we een gerechtvaardigd belang hebben om te communiceren met gebruikers van onze games en/of websites.
5 Om u te voorzien van commerciële informatie over onze producten en diensten. Wij beschouwen het in ons rechtmatig belang om onze klanten op de hoogte te houden van onze producten en diensten, omdat dit ons helpt om de duurzaamheid en ontwikkeling van onze activiteiten te waarborgen.
Wanneer de wet echter vereist dat Asmodee uw toestemming moet verkrijgen alvorens dergelijke informatie naar u toe te sturen, zal Asmodee zich baseren op uw toestemming teneinde tot verwerking over te gaan.
6 Om te voldoen aan alle toepasselijke wetgeving, gerechtelijke bevelen, juridische procedures of de vereisten van een regelgevende instantie. Deze verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
7 Om de overeenkomsten waarbij u partij bent uit te voeren. Wij beschouwen het in ons rechtmatig belang dat onze overeenkomsten correct worden uitgevoerd en dat we onze rechten verdedigen indien nodig.
8 Om onze wettelijke rechten en verplichtingen af te dwingen en voor alle juridische procedures waarbij u betrokken bent, door of tegen u aangespannen. Wij beschouwen het in ons rechtmatig belang om onze organisatie te beschermen tegen elke schending van een wettelijke verplichting en om ons te verdedigen in geval van een geschil.
9 Om de rechten van derden te beschermen. Deze verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan Asmodee onderworpen is.
Deze verwerking is ook noodzakelijk voor de rechtmatige belangen van Asmodee. Wij beschouwen het in ons rechtmatig belang om ervoor te zorgen dat onze activiteiten de rechten van derden niet schenden.
10 In afwachting van en/of in verband met een commerciële transactie zoals een fusie, overname, herstructurering of verkoop. Wij beschouwen het in ons belang om met kennis van zaken beslissingen te kunnen nemen over de toekomst van ons bedrijf, om zo onze bedrijfsactiviteiten te behouden en te ontwikkelen.

 

5. Met wie delen we uw persoonsgegevens?

We kunnen uw persoonsgegevens delen met verschillende categorieën derden, afhankelijk van onze behoeften:

 • Overige entiteiten van de Asmodee Groep (het overzicht van aan Asmodee gelieerde ondernemingen vindt u hier)
 • Derde dienstverleners (onderhoud, opslag, betaling, logistiek, marketingdiensten, enz.) voor de in sectie 3 hierboven beschreven doeleinden,
 • Onze professionele adviseurs zoals advocaten en accountants, auditors,
 • Aandeelhouders,
 • Overheids- of regelgevende instanties,
 • Professionele verzekeraars of alle overige relevante soorten verzekeraars,
 • Regelgevende instanties / belastingdiensten / vennootschapsregisters, en
 • Banken.

Houd er rekening mee dat deze lijst niet uitputtend is en dat er andere gevallen kunnen zijn waarin we uw gegevens delen met derden, wanneer dit in het rechtmatige belang van Asmodee is, toegestaan is door de toepasselijke wetgeving of wanneer het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we onderworpen zijn.

In deze context kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), naar landen die geen beschermingsniveau bieden voor persoonsgegevens dat gelijkwaardig is aan dat aangeboden binnen de EER, zoals China, de VS, Canada, enz. Bij gebrek aan een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, zal de doorgifte van uw persoonsgegevens gebeuren in overeenstemming met de modelcontractbepalingen aangenomen door de Europese Commissie of in overeenstemming met enig ander wettelijk beschermingsmechanisme in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

6. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens zolang het nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. In het algemeen bewaren we uw persoonsgegevens zolang het strikt noodzakelijk is voor het beheer van de zakelijke relatie met u. We bewaren uw persoonsgegevens die gebruikt worden voor commerciële prospectie echter gedurende een extra periode van drie jaar na beëindiging van de commerciële relatie.

Bovendien kunnen we sommige van uw persoonsgegevens langer bewaren, met name wanneer we daartoe wettelijk verplicht zijn of wanneer dergelijke gegevens nodig zijn om een recht of overeenkomst te bewijzen. In dat geval worden uw persoonsgegevens gearchiveerd en opgeslagen gedurende de duur van de toepasselijke regelgeving of de duur van het toepasselijke wettelijke voorschrift.

Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn, zullen we ervoor zorgen dat deze worden verwijderd of anoniem worden gemaakt.

7. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij zetten ons in om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen en hebben een beveiligingsbeleid voor informatiesystemen en passende technische regels en maatregelen ingevoerd om deze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, gebruik en openbaarmaking of onwettige vernietiging of onbedoeld verlies van deze gegevens.

Al onze partners, werknemers, adviseurs en gegevensverwerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens en betrokken zijn bij de verwerking ervan, zijn verplicht de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren.

8. Wat zijn uw rechten?

U heeft een aantal rechten in verband met uw persoonsgegevens. Elk van deze rechten wordt hieronder nader toegelicht:

 • Intrekking van de toestemming.. U kunt uw toestemming voor elke op uw toestemming gebaseerde verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken.
 • Toegang. U kunt ons vragen om te bevestigen of we uw persoonsgegevens verwerken en, als dat het geval is, u te informeren over de kenmerken van de verwerking van uw persoonsgegevens, u toegang te verlenen tot deze gegevens en een kopie te verkrijgen.
 • Correctie. U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Verwijdering. U kunt ons in de volgende gevallen verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen: wanneer deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld; wanneer u uw toestemming heeft ingetrokken; ten gevolge van de uitoefening van uw recht van verzet; wanneer uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We zijn niet verplicht om te voldoen aan uw verzoek om uw persoonsgegevens te verwijderen, in het bijzonder wanneer de verwerking ervan noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechten in rechte.
 • Beperking. U kunt ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (d.w.z. deze te bewaren zonder ze te gebruiken) wanneer: de juistheid ervan wordt betwist; de verwerking ervan onwettig is, maar u niet wilt dat ze worden verwijderd; deze nog steeds noodzakelijk zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechten in rechte; we controleren of er dwingende redenen bestaan in het kader van de uitoefening van uw recht van verzet. We kunnen uw persoonsgegevens blijven gebruiken na een verzoek om beperking: met uw toestemming; voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechten in rechte; of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen.
 • Overdraagbaarheid. U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat aan u te verstrekken of u kunt verzoeken om ze rechtstreeks door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, maar alleen als de verwerking gebaseerd is op uw toestemming of op de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst en de verwerking geautomatiseerd is.
 • Digitaal erfgoed. U heeft het recht om richtlijnen (algemeen of specifiek) op te stellen met betrekking tot het lot van uw persoonsgegevens na uw overlijden.
 • Bezwaar tegen telemarketing. Als u ons uw telefoonnummer geeft maar u geen direct marketing per telefoon wenst, kunt u zich gratis inschrijven op de lijst van bezwaar tegen telefonische colportage Bloctel: www.bloctel.gouv.fr.
 • Verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van een rechtmatig belang. U kunt bezwaar maken tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens die gebaseerd is op ons ‘rechtmatig belang’ (zie artikel Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). Als u dit recht uitoefent, moeten we de verwerking stopzetten, tenzij we kunnen aantonen dat er legitieme en dwingende redenen zijn die voorrang hebben op uw fundamentele rechten en vrijheden, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechten in rechte.
 • Verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op prospectie.

Daarnaast hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met het toepasselijk recht. In Nederland is de toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteit de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Voor het uitoefenen van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u ons dit volledig ingevulde formulier toesturen per e-mail naar donneespersonnelles-group@asmodee.com.

9. Contact en klachten

Voor meer informatie over uw rechten, de uitoefening van uw rechten, of voor een klacht of vraag over de bescherming van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via donneespersonnelles-group@asmodee.com

10. Bijwerking van de Privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld om rekening te houden met wettelijke veranderingen, technologische vooruitgang en goede handelspraktijken. We zullen u informeren in geval van substantiële wijzigingen.

Updatedatum: 23/04/2020