Oznámení o ochraně osobních údajů pro zákazníky - spotřebitele (B2C)

Společnost Asmodee, jehož je Zygomatic jedním ze studií, dbá na ochranu vašeho soukromí. V tomto oznámení o ochraně osobních údajů je uvedeno, jak zpracováváme a nakládáme s vašimi osobními údaji, pokud využíváte produkty nebo služby poskytované společností Asmodee.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů dále objasňuje náš přístup k osobním údajům, které od vás shromažďujeme nebo které jsme o vás získali od třetí osoby, a účely, pro které vaše osobní údaje zpracováváme. Jsou v něm rovněž uvedena vaše práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů.

Osobní údaje od vás můžeme shromažďovat v rámci naší obchodní činnosti, zejména pokud používáte naše aplikace a internetové stránky, účastníte se našich soutěží či turnajů, nebo pokud nás kontaktujete nebo nás požádáte o informace.

1. Kdo je odpovědný za zpracování vašich osobních údajů?

2. Minimální věk

3. Jaké osobní údaje o vás shromažďujeme?

4. Jakým způsobem užíváme vaše osobní údaje?

5. Komu sdělujeme vaše osobní údaje?

6. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

7. Zabezpečení vašich osobních údajů

8. Jaká máte práva?

9. Kontaktní údaje a stížnosti

10. Změny tohoto oznámení o ochraně osobních údajů


1. Kdo je odpovědný za zpracování vašich osobních údajů?

Skupina ASMODEE, francouzská „zjednodušená akciová společnost s jediným akcionářem“ se sídlem v 18. rue Jacqueline Auriol – Quartier Villaroy, 78280 Guyancourt, zapsaná v obchodním rejstříku a rejstříku společností ve Versailles pod číslem 399 899 806 (dále jen „Asmodee“ nebo „naše společnost“) je správcem vašich osobních údajů.

2. Minimální věk

Ochrana bezpečnosti a soukromí dětí je pro nás velmi důležitá. Neshromažďujeme vědomě osobní údaje od nikoho mladšího 15 let bez souhlasu dotyčného dítěte a osoby vykonávající rodičovskou odpovědnost. Pokud tedy poskytujete své osobní údaje v souvislosti s našimi produkty nebo službami, prohlašujete, že je vám přinejmenším 15 let. Pokud jste mladší než 15 let, musíte požádat svého rodiče nebo zákonného zástupce o souhlas, abyste nám mohli poskytnout své osobní údaje.  V takovém případě se na nás obraťte s využitím kontaktních údajů uvedených v článku 9 níže.

3. Jaké osobní údaje o vás shromažďujeme?

Údaje, které o vás shromažďujeme, zahrnují zejména:

 • identifikační údaje, jako je vaše jméno, křestní jméno a příjmení a datum narození,
 • údaje týkající se vašeho osobního života, jako je vaše osobní e-mailová adresa nebo poštovní adresa,
 • údaje o vašem připojení při přístupu k našim aplikacím a internetovým stránkám,
 • vaše osobní návyky v souvislosti s používáním našich her,
 • vaše stravovací preference při turnajích, na kterých poskytujeme účastníkům občerstvení,
 • jiné informace nezbytné pro poskytování našich produktů a služeb a odpovědi na vaše požadavky.

4. Jakým způsobem užíváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje užíváme pro níže uvedené účely. Kdykoli zpracováváme vaše osobní údaje, činíme tak na základě zákonného „důvodu“ (respektive právního základu) pro zpracování, který je uveden v tabulce níže.

Účel zpracování Právní základ
1 Za účelem splnění vašich požadavků nebo stížností na určité zakoupené produkty nebo služby. Toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy mezi vámi a společností Asmodee.
2 Za účelem správy vašeho osobního účtu. Toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy mezi vámi a společností Asmodee.
3 Za účelem správy propagačních nabídek, soutěží nebo jiných propagačních akcí, například turnajů, a informování vítězů. Toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy mezi vámi a společností Asmodee.
4 Za účelem zodpovídání vašich dotazů. Toto zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu komunikovat s našimi zákazníky a / nebo uživateli našich her a / nebo našich aplikací a webových stránek.
5 Za účelem zasílání marketingových sdělení týkajících se našich služeb a produktů. Domníváme se, že máme legitimní zájem na tom, aby byli naši zákazníci průběžně informováni o našich výrobcích a službách, neboť nám to pomáhá zachovat a rozvíjet naši obchodní činnost a podnikání. Pokud jsme však ze zákona povinni získat váš souhlas předtím, než vám tyto informace zašleme, bude právním základem pro zpracování váš souhlas.
6 Za účelem dodržení platných právních předpisů, soudních příkazů, jiných soudních rozhodnutí a výzev nebo požadavků regulačních orgánů. Toto zpracování je nezbytné pro účely splnění našich právních povinností.
7 Za účelem vymáhání našich vzájemných ujednání. Domníváme se, že máme legitimní zájem na zajištění řádného plnění našich smluv a v případě potřeby na ochraně našich práv.
8 Za účelem vymáhání našich zákonných práv a povinností, a dále pro účely související s právními nároky vznesenými z vaší strany, proti vám nebo jinak v souvislosti s vámi. Domníváme se, že máme legitimní zájem chránit naši organizaci před porušením právních povinností, které vůči ní mají jiné osoby, a chránit se před soudními spory.
9 Za účelem ochrany práv třetích osob. Toto zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností, které se na společnost Asmodee vztahují. Toto zpracování je rovněž nezbytné pro účely legitimních zájmů sledovaných společností Asmodée. Domníváme se, že máme legitimní zájem zajistit, abychom svou činností neporušovali práva třetích osob.
10 V rámci zvažování a/nebo v souvislosti s prováděním obchodních transakcí, například fúze, restrukturalizace nebo prodeje. Domníváme se, že máme v tomto směru legitimní zájem, jelikož musíme být schopni přijímat rozhodnutí týkající se budoucnosti našeho podnikání za účelem zachování a rozvoje naší obchodní činnosti a podnikání.

 

5. Komu sdělujeme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje můžeme podle potřeby sdílet s různými kategoriemi třetích osob:

 • jiné subjekty z koncernu Asmodée (seznam spřízněných osob společnosti Asmodée je k dispozici zde),
 • nezávislí poskytovatelé služeb (údržba, skladování, platby, logistika, marketingové služby apod.) pro účely popsané v článku 4 výše,
 • naši odborní poradci, například právníci a účetní, auditoři,
 • společníci,
 • státní nebo regulační orgány,
 • poskytovatelé pojištění profesní odpovědnosti nebo jiní relevantní pojistitelé,
 • regulační orgány / daňové úřady / obchodní rejstříky,
 • banky.

Upozorňujeme, že tento seznam není vyčerpávající a mohou existovat i jiné případy, kdy budeme potřebovat sdílet osobní údaje s jinými osobami, pokud to bude odůvodněno naším legitimním zájmem, nebo pokud je to dovoleno platnými právní předpisy, nebo pokud to bude nezbytné pro splnění právních povinností, které se na nás vztahují.

V této souvislosti mohou být vaše osobní údaje přeneseny mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) do zemí, které nenabízejí úroveň ochrany osobních údajů rovnocennou úrovni poskytované v rámci EHP, jako je Čína, USA, Kanada atd. pokud nebude přijato rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti, bude přenos vašich osobních údajů proveden podle standardních smluvních doložek přijatých Evropskou komisí nebo podle jakéhokoli jiného mechanismu právní ochrany v souladu s platnými právními předpisy.

6. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje budeme obecně uchovávat pouze po dobu, po kterou to bude nezbytné pro splnění účelu, pro který byly shromážděny. Vaše osobní údaje obecně uchováváme po dobu nezbytně nutnou ke správě vztahu s vámi. Vaše osobní údaje užívané pro marketingové účely však uchováváme ještě po dobu 3 let od skončení našeho vztahu s vámi, pokud nevznesete proti takovému zpracování námitku.

Kromě toho jsme však oprávněni uchovávat osobní údaje po delší dobu, například pokud jsme povinni tak učinit v souladu s právními, daňovými a účetními požadavky nebo pokud jsou tyto údaje nezbytné pro určení existence práva nebo smlouvy. V takovém případě budou vaše osobní údaje archivovány a uchovávány po dobu stanovenou platnými právními předpisy nebo po dobu příslušné promlčecí lhůty.

Pokud nebudou vaše osobní údaje nadále potřebné, vymažeme je nebo je anonymizujeme.

7. Zabezpečení vašich osobních údajů

Naše společnost usiluje o zabezpečení vašich osobních údajů a zavedla odpovídající zásady, pravidla a technická opatření k ochraně osobních údajů před neoprávněným přístupem, neoprávněným užitím nebo neoprávněným sdělením, neoprávněnými změnami a neoprávněným zničením nebo náhodnou ztrátou.

Všichni naši partneři, zaměstnanci, poradci, pracovníci a zpracovatelé údajů, kteří mají přístup k osobním údajům nebo se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou povinni zachovávat jejich důvěrnost.

8. Jaká máte práva?

Ve vztahu ke svým osobním údajům máte řadu práv. Níže jsou uvedeny podrobnější informace o jednotlivých vašich právech:

 • Právo a odvolání souhlasu. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě vašeho souhlasu, můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování, které bylo prováděno na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním.
 • Právo na přístup. Máte právo nás požádat o potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a případně abychom vás informovali o povaze takového zpracování, umožnili vám přístup k těmto údajům a poskytli vám jejich kopii.
 • Právo na opravu. Máte právo požadovat opravu nebo doplnění nesprávných nebo neúplných osobních údajů.
 • Právo na výmaz. V následujících případech máte právo nás požádat o výmaz svých osobních údajů: pokud již tyto údaje nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny, pokud jste odvolali svůj souhlas, pokud jste vznesli námitku proti zpracování svých osobních údajů, pokud byly vaše osobní údaje zpracovány nezákonně, nebo pokud je to nutné ke splnění právní povinnosti. Nejsme povinni Vaší žádosti vyhovět zejména v případě, že je zpracování vašich osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Právo na omezení. Máte právo nás požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů (tj. uchovávali, ale neužívali vaše osobní údaje), a to v těchto případech: pokud byla zpochybněna správnost vašich osobních údajů, pokud je zpracování nezákonné, ale zároveň nechcete, aby byly osobní údaje vymazány, nebo pokud je zpracování nadále nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků či k ověření existence převažujících oprávněných důvodů v případě, že jste využili svého práva vznést námitku. Pokud požádáte o omezení zpracování, jsme nadále oprávněni vaše osobní údaje užívat, pokud: jsme k tomu získali váš souhlas, nebo za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, nebo za účelem ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby.
 • Právo na přenositelnost. Máte právo nás požádat, abychom vám poskytli vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, nebo můžete požádat, abychom tyto údaje předali přímo jinému správci, avšak pouze pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu nebo na plnění smlouvy s vámi a zpracování se provádí automatizovaně.
 • Právo vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu. Pokud zpracováváme osobní údaje na základě oprávněného zájmu (viz článek 4), máte právo vznést proti takovému zpracování námitku. Pokud vznesete námitku, musíme toto zpracování ukončit, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud potřebujeme zpracovávat údaje za účelem určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Právo vznést námitku proti zpracování pro marketingové účely. Pokud zpracováváme osobní údaje pro účely přímého marketingu, máte právo vznést proti takovému zpracování kdykoli námitku.

Máte rovněž právo podat stížnost dozorovému úřadu, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů je v rozporu s platnými právními předpisy. V České republice je dozorovým úřadem pro ochranu osobních údajů „Úřad pro ochranu osobních údajů“ – https://www.uoou.cz/, na Slovensku je to „Úrad na ochranu osobných údajov“ – https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Chcete-li uplatnit svá práva týkající se vašich osobních údajů, zašlete nám tento řádně vyplněný formulář na e-mailovou adresu: donneespersonnelles-group@asmodee.com.

9. Kontaktní údaje a stížnosti

Potřebujete-li další informace ohledně vašich práv nebo máte-li jakékoli dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte prosím přímo donneespersonnelles-group@asmodee.com nebo info@blackfire.cz.

10. Změny tohoto oznámení o ochraně osobních údajů

Toto oznámení o ochraně osobních údajů můžeme příležitostně měnit, například za účelem splnění nových požadavků stanovených platnými právními předpisy, technických požadavků nebo požadavků správné obchodní praxe. V případě podstatných změn vás budeme informovat.

Datum poslední úpravy: 24. března 2021.